قیمت محصولات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت از مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ به شرح جدول ذیل خواهد بود.

نام محصولقیمت نقدی(ریال)قیمت غیرنقدی(ریال)
خوراک دام شیری(پلیت)12
خوراک دام شیری(پودر)12
خوراک دام پرتولید(پلیت)12
خوراک دام پرتولید(پودر)12
خوراک دام مخصوص(پلیت)12
خوراک مخصوص(پودر)12
خوراک دام سوپر تولید(پلیت)12
استارتر گوساله(پلیت)12
خوراک گوسفند(میش داشتی)12
خوراک گوسفند(بره پرواری دوره رشد)12
خوراک گوسفند(بره پرواری دوره پایانی)12
سوپر استارتر طیور12
پیش دان12
رشد دان12
پس دان 112
پس دان 212