خوراک مرغ گوشتی

نژاد راس

یکی از نژادهای جوجه مرغ گوشتی نژاد راس است. برای اینکه جوجه مرغ گوشتی نژاد راس به راندمان مطلوب برسد باید برنامه غذایی متعادلی به همراه آسایش برای جوجه در نظر گرفته شود. مهم ترین قسمت هزینه های جوجه مرغ گوشتی را جیره غذایی جوجه تشکیل می دهد. در ترکیب غذایی جوجه گوشتی باید نسبت مناسبی از انرژی، پروتئین، اسیدآمینه، مواد معدنی، ویتامین ها و اسیدهای چرب در نظر گرفته شود.

نژاد کاب

نیازمندی جوجه گوشتی کاب به پروتئین خام به طور متوسط حدود ۵/۱-۲ درصد پایین ترمی تواند قیمت دان مصرفی را کاهش دهد. همچنین یکنواختی بهترگله اختلاف وزن بین مرغ و خروس در این نژاد نسبت به سایر نژادها کمتر می باشد.

نژاد هوبارد

مصرف کمتر دان و مقاومت بیشتر در مقابل بیماریهای طیور از ویژگی های نژاد هوبارد می باشد.

نژاد هوبارد

نژاد هوبارد