خوراک بوقلمون

توضیحات: سبد محصول شرکت گرگان و دشت برای بوقلمون شامل ۵ محصول به صورت خوراک پیش آغازین، خوراک آغازین، خوراک میان دان، خوراک پایانی ۱ و خوراک پایانی ۲ می باشد. تعدد محصولات در این دسته به منظور رشد هرچه بهتر بوقلمون ها و اخذ نتایج بهتر در نظر گرفته شده است.
ترکیبات: دانه ذرت، کنجاله سویا، روغن سویا، کربنات کلسیم، نمک، دی کلسیم فسفات، جوش شیرین و …

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده خوراک بوقلمون با توجه به دوره مورد نظر نمایش داده شده است.

مواد مغذیپیش آغازینآغازینمیان دانپایانی 1پایانی 2
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg)2700 - 26502750 - 27002900 - 28503050 - 30003100 - 3050
پروتئین (%)24/5 - 2423/5 - 2320/5 - 2016/5 - 1615 - 14/5
فیبر خام (%)4/64/755/15/1
لیزین (%)1/71/71/41/050/85
متیونین+سیستئین (%)110/960/750/65
متیونین (%)0/720/70/650/50/42
ترئونین (%)1/151/050/850/750/65
فسفر قابل جذب (%)0/650/630/60/450/3
کلسیم (%)1/351/31/250/950/9